พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เชียงใหม่ – Lanna Folklife Museum

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา  (Lanna Folklife Museum) ตั้งอยู่ที่อาคารศาลแขวงตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านกลางเวียง จังหวัดเชียงใหม่ เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ได้มีการรวบรวมและมีการจัดแสดงนิทรรศการของวิถีชีวิตของเหล่าผู้คนในสมัยล้านนา  มีนิทรรศการจัดแสดงถึง 13 ห้องด้วยกันและนิทรรศการหมุนเวียน 5 ห้อง เป็นแหล่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ทีจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะจะเป็นตัวตึกสีขาวที่ในอดีตเคยเป็นคุ้มกลางเวียงเก่า ที่ปัจจุบันได้มีการจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวในการดำเนินชีวิต พุทธประวัติ เครื่องใช้ พุทธศิลป์ งานศิลปะ สถาปัตยกรรมต่าง  ๆ ของชาวล้านนาจากอดีตสู่ปัจจุบันที่มีการเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไปให้ได้ชมกัน ซึ่งมีห้องที่จัดไว้ดังนี้

 • ข่วงแก้วล้านนา
 • ภายในวิหาร
 • เครื่องสักการะล้านนา
 • ประติมากรรมล้านนา
 • แห่ครัวทาน
 • จิตรกรรมล้านนา 1
 • จิตรกรรมล้านนา 2
 • เครื่องปั้น เครื่องเขิน
 • จักสาน ทำมาหากิน
 • ดนตรีกับวิถีชีวิต
 • ผ้าล้านนา
 • ประวัติอาคาร
 • มหรรฆภัณฑ์ล้านนา

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

เมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองล้านนาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 700 ปี พิพิธภัณฑ์ล้านนา ข่วงแก้วที่จะเป็นการถ่ายทอดความคิดทางด้านของศิลปะวัฒนธรรมล้านนาที่จะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่แฝงมากับความเชื่อของผู้คนชาวล้านนา

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

ที่แห่งนี้ได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 ส.ค. ที่ผ่านมาที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งที่ได้รวบรวมเรื่องของศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนาจากรุ่นสู่รุ่น สามารถเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ ศิลปะ ภูมิปัญญาล้านนาได้อย่างถ่องแท้

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

ตอนนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเชียงใหม่ที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นศิลปะและประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนาที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้คนเกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิด รักความเป็นท้องถิ่นดั่งเดิม ซึ่งแต่ละห้องที่จะมีการจัดการแสดงที่ต่างกันที่นับว่าที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมสิ่งมีค่ามากมายเอาไว้

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตั้งอยู่บน ถ.ปกเกล้า กลางเมือง เชียงใหม่ ปิดวันอังคาร – อาทิตย์ 08.30-17.00 มีค่าเข้าชม ผู้ใหญ่คนไทย 20 เด็ก 10 บาท /ต่างชาติผู้ใหญ่ 90 เด็ก 40 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *