พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ที่ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตพื้นที่และตั้งอยู่ในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84  ต.นาเคียน เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยดีเด่นในปี 2551

ได้ทำการสร้างขึ้นมาเนื่องจากว่าในช่วงของรัฐบาลในอดีตที่ได้เห็นถึงความสำคัญขอบงการเก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่มีความประสงค์ที่จะจัดเก็บทุกอย่างรวมเอาไว้ในที่เดียวกัน

ภายหลังรัฐฯจึงได้มีการอนุมัติงบประมาณให้ทางกรมศิลปากรได้จัดทำอาคารแห่งนี้ขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อเป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุตามหลักของสากลและอีกทั้งยังเป็นแหล่งที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา นักเรียนหรือผู้ที่มีความสนใจได้เข้ามาทำการค้นคว้าหาความรู้ที่แห่งนี้ได้

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ร.9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินเพื่อประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้และถือได้ว่าที่แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในภูมิภาคเป็นแห่งที่6   และในส่วนของทางด้านภายในของตัวอาคารจะมีการแบ่งการจัดแสดงดังนี้

1. ห้องก่อนประวัติศาสตร์ จะเป็นห้องที่มีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่ค้นพบในเขตของทางภาคใต้อย่างเช่น กลองมโหระทึก /เครื่องมือหิน / เครื่องปั้นดินเผาต่าง ๆ  /ลูกปัดหลากหลายรูปแบบ เป็นต้น

ห้องก่อนประวัติศาสตร์

2. ห้องศาสนาพราหมณ์  ฮินดู ที่จะเป็นเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านของสังคมและวัฒนธรรมซึ่งกำเนิดขึ้นจากการเริ่มต้นติดต่อค้าขายกับทางดินแดนภายนอกที่มีวัฒนธรรมรวมไปถึงพวกเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำอันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านของการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมซึ่งได้มีการปรากฎทางด้านของหลักฐานเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชาวอินเดียที่ได้นำมาซึ่งวัฒนธรรมทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นทั้ง ฮินดู พราหมณ์ พุทธศาสนาและตั้งแต่ในช่วงของพุทธศตวรรษที่เป็นต้นมาที่โดยเฉพาะพราหมณ์ /ฮินดู รวมทั้งลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกายที่นับได้ว่าเจริญรุ่งเรืองควบคู่ไปกับ ทางด้านของศาสนาในคาบสมุทรภาคใต้

ห้องศาสนาพราหมณ์ /ฮินดู

3. ห้องศาสนาพุทธ ที่จะเกี่ยวข้องกับหลักฐานทางด้านของประวัติศาสตร์ที่ได้มีการจัดแสดงเกี่ยวกับการเข้ามาของพระพุทธศาสนาในดินแดนคาบสมุทรเอเชียนาคเนย์   โดยจากตำนานการเผยแพร่พระพุทธศาสนานของพระเจ้าอโศกซึ่งได้มีการชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการติดต่อแลกเปลี่ยนทั้งทางด้านของวัฒนธรรมและวิถีต่าง ๆ ไปจนถึงพวกผลิตภัณฑ์ ผลิตผลนานาชนิดรวมไปถึงเรื่องของความเชื่อและความศรัทธา ศาสนาก่อนที่จะมีการกำเนิดขึ้นมาเป็น ศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธนั่นเอง

4. ห้องประณีตศิลป์ เรียกได้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เคยมีปติสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศในแถบทวีปเอเชียและยุโรป ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการค้าที่ได้มีการค้นพบเครื่องถ้วยต่าง ๆ มากมายที่ได้มีการนำมาจัดแสดงเอาไว้ ณ ที่แห่งนี้ เช่น เครื่องถ้วยไทยตั้งแต่สมัยศรีวิชัย อยุธยา ลพบุรี ไปจนถึงรัตนโกสินทร์และยังมีเครื่องถ้วยญี่ปุ่น เครื่องจักสานย่านลิเภา เป็นต้น

ห้องประณีตศิลป์

5. ห้องพระรัตนธัชมุนีศรีธรรมราช เป็นห้องที่ได้มีการจัดแสดงเครื่องบริขารส่วนตัวของพระรัตรนธัชมุนี ฯ  เจ้าคณะมณฑลในสมัยของรัชกาลที่  5 และอดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์อย่างเช่น เครื่องมุก เตียงไม้สลักลวดลาย ของที่ระลีกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 6 เป็นต้น

ห้องพระรัตนธัชมุนีศรีธรรมราช

6. ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นห้อง 2 ห้องมีการจัดการแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนนครศรีฯ ตั้งแต่เกิดรวมไปถึงการศึกษา แต่งงานและอุปสมบทอีกทั้งยังมีในส่วนของอาหารอิสลาม ไม่เพียงเท่านั้นยังมีเรื่องของเนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างหลักปักฐาน สร้างบ้านเรือนต่าง ๆ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น เครื่องมือในการทำสวน เกษตร การรักษาพยาบาล การทำศพ ฯลฯ

7. อาคารโถงจัดแสดงเรื่องศาสนาพราหมณ์ในรัฐตามพรลิงค์ ที่ได้มีการค้นพบหลักฐานเกี่ยวกับโบราณศาสนาวัตถุของศาสนาพราหมณ์อย่างเช่น ฐานโยนิโทรณะ โบราณวัตถุจากวัดโพธิ์ซึ่งในปัจจุบันเสาประดับกรอบประตูรวมไปถึงฐานบัวจากโบราณสถานเขาคาพบศิวลึงค์ธรรมชาติจากภูเขาและยังมีโบราณสถานโมคลานได้ค้นพบพวกชิ้นส่วนประกอบของประตู

สำหรับการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชมีค่าเข้าชม คนไทย 30 บาท ต่างชาติ 150 บาท เปิดตั้งแต่วันพุธ-อาทิตย์ 09.00-12.00 และ 13.00-16.00 ปิดวันจันทร์/อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *