ปราสาท สด๊กก๊อกธม จ.สระแก้ว ประวัติ การเดินทาง

ปราสาท สด๊กก๊อกธม

ถ้าพูดถึงโบราณสถาน ที่สำคัญของจังหวัดสระแก้ว เราก็จะนึกถึง ปราสาท สด๊กก๊อกธม ที่นับว่าใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกแล้วได้ถูกสร้างขึ้นมาในปี พุทธศตวรรษที่ 14 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพและประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนาฮินดูที่ชื่อของปราสาทหมายถึง เมืองที่มีต้นกกขึ้นรกในหนองน้ำใหญ่

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ประสาท สด๊กก๊อกธม  ประกอบไปด้วยปราสาท 3 หลังตัวปราสาทที่ทำขึ้นจากหินทรายและระเบียงก็ก่อนด้วยหินทราย 2 หลังอยู่หน้าปราสาทหลังกลางเป็นปรางคืประธานและด้านนอกทิศตะวันออกจะมีสระน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่

แต่ก่อนได้มีการค้นพบศิลาจารึก 2 หลักต่อมาเอปี 1595 ได้มีการปฎิสังขรณ์และกษัตริย์แห่งอาณาจักรขอมเป็นผู้อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาและตอนนี้จารึกทั้งสองได้ถูกนำไปเก็บไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

ปราสาท สด๊กก๊อกธม

ปราสาทก่อด้วยหินทรายและศิลาแลงในแบบของเขมร ระเบียงคดล้อมรอบตัวปราสาทยาว 42.5 เมตรมีโคปุระอยู่กึ่งกลางกำแพงและระเบียงคดทั้งสี่ด้านพื้นที่  ผังปราสาทยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องของจักรวาลของศาสนาฮินดู ภายในปรางค์ประธานเดิมเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์อั้นเป็นรูปที่เคารพของพระศิวะและสามารถเป็นที่บ่งบอกได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูนั่นเอง

ปราสาท สด๊กก๊อกธม

ทางกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการขึ้นทะเบียนโบราณสถานปราสาทสด็กก๊อกธรมเป็นครั้งแรกในปี 2478และได้กำหนดเป็นพื้นที่โบราณสถานประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่น 114 ตอนพิเศษ 81 รวมพื้นที่ทั้งหมด 641 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา ถ้าจากอำเภออรัญประเทศเดินทางไปปราสาทด้วยการใช้ทางหลวงหมายเลข348 ผ่านบ้านสุขสราญไปประมาณ 7 กิโลเมตรถึงสามแยกบ้านหนองเสม็ดเลี้ยงซ้ายไปอีกตามทางไปเรื่อย ๆ ก็จะพบทางเข้าปราสาทอยู่ทางขวาไปอีก 2.5 กิโลเมตรก็จะถึงปราสาทคะ

ปราสาท สด๊กก๊อกธม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *